Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề 29/06/2020: Tác động Sửa đổi Nghị định 20

29/06/2020 - 08:48

Báo cáo chuyên đề 29/06/2020: Tác động Sửa đổi Nghị định 20

NỘI DUNG CHÍNH

  • Nội dung sửa đổi Khoản 3, Điều 8, NĐ 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017
  • Thuế suất thực đóng và chi phí lãi vay các doanh nghiệp niêm yết
  • Ngành Bất động sản không hưởng lợi nhiều
  • Ngành Xây Dựng và Vật Liệu hưởng lợi nhất
  • Ngành Ô tô và phụ tùng cũng được hưởng lợi
  • Tác động của việc Sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP
  • Ước tính mức thuế được hồi tố cho các doanh nghiệp niêm yết

Xem báo cáo chi tiết tại: Tac dong Sua doi ND 20