Flower

QUY CHẾ GIAO DỊCH HSX

Cập nhật theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, áp dụng tại...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Chứng Khoán Cơ Sở

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

QUY CHẾ GIAO DỊCH HSX
 1. Thời gian giao dịch

Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Đối với cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ đóng (CCQ đóng), chứng chỉ quỹ ETF (CCQ ETF), chứng quyền có bảo đảm (CW):

Phiên Phương Thức Giao DịchGiờ Giao DịchLệnh sử dụng
Phiên sáng Khớp lệnh định kỳ mở cửa 9h00’ đến 9h15’ATO, LO
 Khớp lệnh liên tục I 9h15’ đến 11h30’LO, MP
 Giao dịch thỏa thuận9h00’ đến 11h30’ 
Nghỉ trưa11h30’ đến 13h00’ 
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13h00’ đến 14h30’LO, MP
 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14h30’ đến 14h45’ATC, LO
 Giao dịch thỏa thuận13h00’ đến 15h00′ 

Đối với giao dịch cổ phiếu lô lẻ:

Phiên Phương Thức Giao DịchGiờ Giao DịchLệnh Sử dụng
 

Phiên sáng

 

 Khớp lệnh liên tục I 9h00’ đến 11h30’ 

 

          LO

 

 

Giao dịch thỏa thuận9h15 đến 11h30
Nghỉ trưa11h30’ đến 13h00’
 

Phiên chiều

 

Khớp lệnh liên tục II13h00’ đến 14h30’
Giao dịch thỏa thuận    13h00’ đến 15h00′

Đối với giao dịch Trái phiếu:
Phiên Phương Thức Giao DịchGiờ Giao Dịch
Phiên sáng Giao dịch thỏa thuận9h00’ đến 11h30’
Nghỉ trưa11h30’ đến 13h00’
Phiên chiều Giao dịch thỏa thuận13h00’ đến 15h00′
 1. Phương thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

 • Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.
 • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện: là mức giá của các lệnh đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.

Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

 1. Nguyên tắc khớp lệnh:

Ưu tiên về giá:

Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

 1. Đơn vị giao dịch

Là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất mà giá chứng khoán có thể thay đổi

CP, CCQ đóng:

Phương thức giao dịchMức giáĐơn vị yết giá
Khớp lệnh< 10.000 đồng10 đồng
10.000 – 49.950 đồng50 đồng
≥ 50.000 đồng100 đồng
Thỏa thuậnKhông quy định

CCQ ETF: đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

 1. Biên độ dao động

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với CP, CCQ đóng, CCQ ETF là ± 7% so với giá tham chiếu.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với trái phiếu.

Cách xác định giá trần/giá sàn như sau:

 • Giá trần (Giá tối đa) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
 • Giá sàn (Giá tối thiểu) = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động giá)
 • Giá tham chiếu là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Đối với cổ phiếu mới niêm yết hoặc được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±20% so với giá tham chiếu.

 1. Thời gian thanh toán
Loại chứng khoánPhong tỏa tiền/ chứng khoánThanh toán tiềnThanh toán chứng khoán
Lệnh mua/ bán CP, CCQ, CWTừ T+0 đến T+2T+2T+2
Lệnh mua/ bán trái phiếuTừ T+0 đến T+1T+1T+1
 1. Lệnh giao dịch:

Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt là ATO):

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 • Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.
 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giới hạn (LO)

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc  tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt là ATC):

Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Lệnh thị trường (viết tắt là MP)

 • Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

– Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

 1. Sửa hủy lệnh giao dịch

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: Khách hàng không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

Trong thời gian khớp lệnh liên tục: Khách hàng có thể hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

Sửa, hủy lệnh giao dịch thỏa thuận :

 • Lệnh giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép hủy
 • Trong thời gian giao dịch, trường hợp thành viên giao dịch nhập sai lệnh giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, thành viên giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư, phải được bên đối tác đồng ý việc sửa lệnh đó và được SGDCK chấp thuận.

* Lưu ý :

Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều, Thành viên không được phép

 • Nhập lệnh sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;
 • Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;
 • Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận.

Việc sửa lệnh được thực hiện bằng cách hủy lệnh sai và nhập lại lệnh đúng. Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh đúng được nhập vào hệ thống giao dịch của sở giao dịch.

 1. Giao dịch lô lẻ

Phương thức giao dịch: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận; chỉ sử dụng lệnh LO và được hủy/ sửa lệnh.

Khối lượng đặt lệnh: từ 01 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền

 1. Giao dịch của khách hàng nước ngoài (KHNN)

Khối lượng mua cổ phiếu của KHNN được trừ vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện.

Khối lượng bán cổ phiếu của KHNN được cộng vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch.

Trong thời gian giao dịch khớp lệnh, lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của KHNN chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng còn được phép mua đã hết và lệnh mua được nhập tiếp vào hệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

Trong thời gian giao dịch thỏa thuận, 2 KHNN được phép giao dịch thỏa thuận kể cả khi khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn hơn khối lượng còn được phép mua của KHNN và sẽ không làm thay đổi  khối lượng cổ phiếu còn được phép mua.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam