Flower

QUY CHẾ GIAO DỊCH HNX

Cập nhật theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, áp dụng tại...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Chứng Khoán Cơ Sở

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

QUY CHẾ GIAO DỊCH HNX
 1. Thời gian giao dịch

 Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

PhiênPhương Thức Giao DịchGiờ Giao Dịch Loại lệnh
Phiên sángKhớp lệnh liên tục I 9h00’ đến 11h30’LO, MTL, MOK, MAK
 Khớp lệnh thỏa thuận   9h00’ đến 11h30’ 
Nghỉ trưa11h30’ đến 13h00’ 
Phiên chiềuKhớp lệnh liên tục II13h00’ đến 14h30’LO, MTL, MOK, MAK
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa14h30’ đến 14h45’ATC, LO
Khớp lệnh sau giờ14h45′ đến 15h00′PLO
Khớp lệnh thỏa thuận13h00’ đến 15h00′ 

* Lưu ý: Thời gian giao dịch áp dụng đối với giao dịch lô chẵn từ 9h00 đến 15h00 và giao dịch lô lẻ từ 9h00 – 14h30.

Đối với Trái phiếu:

PhiênPhương Thức Giao DịchGiờ Giao Dịch Loại lệnh
Phiên sángKhớp lệnh liên tục I 9h00’ đến 11h30’

Lệnh giới hạn (LO)

 Khớp lệnh thỏa thuận   9h00’ đến 11h30’
Nghỉ trưa11h30’ đến 13h00’
Phiên chiềuKhớp lệnh liên tục II13h00’ đến 14h30’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa14h30’ đến 14h45’
Khớp lệnh thỏa thuận13h00’ đến 15h00′
 1. Phương thức khớp lệnh

Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.

Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện: là mức giá của các lệnh đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.

Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

3. Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá:

Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

 1. Đơn vị yết giá giao dịch
Loại chứng khoánPhương thức giao dịchĐơn vị yết giá
Cổ phiếuGiao dịch khớp lệnh100 đồng
Giao dịch thỏa thuận1 đồng
Chứng chỉ quỹ ETFGiao dịch khớp lệnh & thỏa thuận1 đồng
 1. Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF là ± 10% so với giá tham chiếu.

Cách xác định giá trần/giá sàn như sau:

 • Giá trần (Giá tối đa) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
 • Giá sàn (Giá tối thiểu) = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động giá)
 • Giá tham chiếu là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±30% so với giá tham chiếu.

Đối với trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, biên độ dao động giá trong ngày không hưởng quyền là ±30% so với giá tham chiếu.

 1. Quy định thanh toán
Loại chứng khoánPhong tỏa tiền/ chứng khoánThanh toán tiền
Lệnh mua/ bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETFTừ T+0 đến T+2T+2

Ghi chú:

T: là ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Phong tỏa tiền đối với lệnh mua, phong tỏa cổ phiếu đối với lệnh bán.

Thanh toán tiền: ghi giảm/tăng tiền trên tài khoản KH mua/bán cổ phiếu.

Thanh toán cổ phiếu: ghi giảm/tăng cổ phiếu trên tài khoản KH bán/mua cổ phiếu.

 1. Lệnh giao dịch

LO – lệnh giới hạn: là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn; ghi mức giá cụ thể; có hiệu lực cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường: lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường; được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ ngay sau khi nhập nếu không có LO đối ứng. Các loại lệnh thị trường:

MTL – lệnh thị trường giới hạn: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành LO.

MOK – lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh.

MAK – lệnh thị trường khớp và hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy phần còn lại của lệnh.

ATC: là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa; không ghi giá cụ thể, ghi ATC; được ưu tiên trước lệnh LO khi so khớp lệnh và tự động hủy bỏ nếu không khớp.

PLO: là lệnh đặt mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa; được sử dụng trong phiên giao dịch sau giờ và khớp ngay khi có lệnh đối ứng; tự động hủy bỏ sau khi kết thúc phiên giao dịch sau giờ. Lệnh PLO không được nhập vào hệ thống nếu không có lệnh khớp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

 1. Sửa/Hủy lệnh

Việc sửa giá/khối lượng, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

Trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng;

Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.

Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC): không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang)

Trong phiên giao dịch sau giờ: Lệnh PLO không được phép sửa, hủy lệnh.

Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận:

Chỉ được hủy/sửa lệnh nếu chưa được xác nhận.

Trường hợp đại diện Công ty chứng khoán nhập lệnh sai, lệnh chỉ được sửa nếu được sự chấp thuận của HNX và nhà đầu tư.

9 . Giao dịch lô lẻ

Phương thức giao dịch: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận; chỉ sử dụng lệnh LO và được hủy/ sửa lệnh.

Khối lượng đặt lệnh: từ 01 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF

Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

 1. Giao dịch của khách hàng nước ngoài (KHNN)

Khối lượng mua cổ phiếu của KHNN được trừ vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện.

Khối lượng bán cổ phiếu của KHNN được cộng vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch.

Trong thời gian giao dịch khớp lệnh, lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của KHNN chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng còn được phép mua đã hết và lệnh mua được nhập tiếp vào hệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

Trong thời gian giao dịch thỏa thuận, 2 KHNN được phép giao dịch thỏa thuận kể cả khi khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn hơn khối lượng còn được phép mua của KHNN và sẽ không làm thay đổi khối lượng cổ phiếu còn được phép mua.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam