Flower

Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

Dành cho phiên bản web

1. Hủy lệnh

Khách hàng có thể hủy 1 lệnh hoặc hủy tất cả các lệnh.

Bước 1:

Bước 2: 

Bước 3: 

2. Sửa lệnh

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Dành cho phiên bản mobile

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam