Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hợp đồng Tương lai

Chi tiết về Hợp đồng tương lai

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Hợp đồng tương lai (Future contract) là gì?

Một số định nghĩa

 • Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Hiện tại, hợp đồng tương lai là sản phẩm chứng khoán phái sinh duy nhất được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm).
 • Vị thế: Là trạng thái giao dịch và khối lượng hợp đồng tương lai còn hiệu lực mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm đó, có 02 vị thế:
  • Vị thế bán (short): Nhà đầu tư thực hiện bán đồng tương lai khi dự đoán giá tài sản cơ sở sẽ giảm trong tương lai.
  • Vị thế mua (long): Nhà đầu tư thực hiện mua đồng tương lai khi dự đoán giá tài sản cơ sở sẽ tăng trong tương lai.
 • Đóng vị thế: Là việc mở vị thế đối ứng với vị thế đang nắm giữ của cùng một loại hợp đồng tương lai được mở trước đó.
  • Việc đóng vị thế có thể được nhà đầu tư thực hiện trong các trường hợp sau:
   • Không muốn tiếp tục tham gia hợp đồng
   • Thực hiện chốt Lời/Lỗ
   • Không đủ khả năng bổ dung tài sản ký quỹ theo yêu cầu
   • Hợp đồng tương lai đáo hạn và thanh toán hợp đồng.
 • Vị thế ròng tại một thời điểm: Được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của cùng một loại Hợp đồng tương lai tại cùng một thời điểm.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam

error: