Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/07/23 股東大會

HNX 2018/07/23 股東大會

24/07/2018 - 14:29

BAX  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 BAX 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/08/03
– 除權日   : 2018/08/02
– 目的 : 召開 2018 年股東異常大會
– 開會日期 : 預計於 2018/08/22 早上 9 點 30 分
– 開會地點 : Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai – Đường 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
– 會議內容 :
+ 通過免任、推選增加 2014-2019 年任期董事會成員之呈報;
+ 屬股東大會權限的其他內容。

Share clipboard facebook
goolge
error: