Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/01/02 內部交易

HNX 2019/01/02 內部交易

03/01/2019 - 14:43

DS3         股東內部交易公佈

河內證券交易所對 DS3 股票股東內部交易公佈如下    :
交易對象    :    Nguyen Manh Dung,Nguyen Thi Viet Loan之丈夫 – 董事會主席
交易時間    :    由 2019/01/04 至 2019/02/01
登記賣出股數        :    110.000 股
把持剩下的股數    :    50.000 股
目的    :    個人需求

Share