Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/01/31 股東大會

HNX 2019/01/31 股東大會

01/02/2019 - 13:39

NTP  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 NTP 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/12
– 除權日 : 2019/03/11
– 目的 : 召開2019年股東大會
– 會議時間 : 2019/04/19
– 會議地點 : Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)
– 會議內容 : 通過 2018 年董事會的報告,監事會的報告,財務報告,生產業績,以及屬股東大會權限的其問題.

VIE  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 VIE 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/11
– 除權日 : 2019/02/08
– 目的 : 召開2019年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/02/26
– 會議地點 : Trụ sở chính Công ty số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
– 會議內容 :
+ 通過 2018 年董事會的報告,監事會的報告;
+ 通過報告 2018 年的運作和 2019 年的經營計劃;
+ 通過 2018 年經審核的財務報告;
+ 選擇 2019 年財務報告審計公司;
+ 通過2018 年監事會的報告;
+ 推選增加 2016-2021 年任期監事會成員;
+ 推選增加2016-2021 年任期董事會成員;
+ 以及 2019 年股東大會權限有關的其他問題.

MPT  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 MPT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/18
– 除權日 : 2019/02/15
– 目的 : 召開2019年股東大會
– 會議時間 : 會以邀請函通知
– 會議地點 : 會以邀請函通知
– 會議內容 :
+ 通過 2018 年的生產業績和 2019 年的生產經營計劃;
+ 通過董事會和監事會 2018 年的運作和 2019 年的運作方案;
+ 通過履行公司各項投資;
+ 通過屬股東大會權限的其他內容。

LDP  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 LDP 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/26
– 除權日 : 2019/02/25
– 目的 : 召開2018年財政年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/03/15 至 2019/04/30
– 會議地點 : số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
– 會議內容 : 通過 2018 年董事會的報告,2018 年監事會的報告,2018年審計財務報告和其他報告等。

 

Share