Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/02/27 股東大會與分配股息

HNX 2019/02/27 股東大會與分配股息

08/03/2019 - 08:57

DP3  召開股東大會與分配股息公佈

河內證券交易所對DP3股票公佈召開股東大會與分配股息最後登記日如下 :
– 證券種類     : 普通股
– 面值             : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/06
– 除權日         : 2019/03/05
1. 目的            : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間     : 2019/05/24
– 會議地點     : Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
– 會議內容     : 再通知
2. 目的           : 分配 2018 年現金股息
– 比例             : 50 % ( 1 股獲得 5.000 越南盾 )
– 清算日期    : 2019/06/12
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從2019/06/12(工作時間),於DP3公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證 ,股東證書 )

RCL  召開股東大會與分配股息公佈

河內證券交易所對RCL股票公佈召開股東大會與分配股息最後登記日如下 :
– 證券種類     : 普通股
– 面值             : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/14
– 除權日         : 2019/03/13
1. 目的            : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間     : 2019/04/24
– 會議地點     : 再通知
– 會議內容 :
2. 目的           : 分配 2018 年第 1 期現金股息
– 比例             : 7 % ( 1 股獲得 700 越南盾 )
– 清算日期     : 2019/05/10
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從2019/05/10(工作時間),於RCL公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證 ,股東證書 )

Share