Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2018/09/20 股東大會

HSX 2018/09/20 股東大會

21/09/2018 - 13:34

HID  召開股東大會日期與地點公佈

胡志明市證券交易所對 HID 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年股東大會
– 開會日期 : 2018/09/29 早上 8 點 30 分
– 開會地點 : Phòng Sông Đà, Khách sạn Pullman Hanoi, số 61 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
– 會議內容 :
+ 通過報告 2017 年生產經營活動結果和 2018 年生產經營計劃;
+ 通過 2017 年利潤分配方案;
+ 通過報告 2017 年董事會的活動和 2018 年活動方向;
+ 通過報告 2017 年監察部的活動結果;
+ 通過有關選擇 2018 年財務審計公司;
+ 罷免、增加董事會、監察部成員和公司法律代表人的呈報;
+ 調整、增加公司條例和 2018 年董事會、監察部慰勞費的呈報;
+ 屬股東大會權限的其他問題(如有)。

TMT  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 TMT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/10/05
– 除權日   : 2018/10/04
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 於 2018/11/05
– 開會地點 : 於 TMT 公司的廠房 – Hội trường Nhà máy Cửu Long tại KM9+500, Quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
– 會議內容 :
+ 通過罷免和選舉增加公司董事會成員;
+ 其他問題。

Share clipboard facebook
goolge