Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2019/01/02 首次掛牌

HSX 2019/01/02 首次掛牌

03/01/2019 - 15:46

SZC         首次掛牌公佈

胡志明市證券交易所對 Sonadezi 股份公司在 HOSE 場首次掛牌上市公佈如下    :
-證券種類    :    普通股
-證券編碼    :    SZC
-面值    :    10,000 越南盾
-掛牌股數    :    100.000.000 股
-掛牌總值    :    1.000.000.000.000 越盾
-掛牌有效日    :    2018/12/18
-正式交易日    :    2019/01/15
-首次交易日參考價位    :    12.500 越盾/股
-首次交易日幅度    :    ±20%

Share clipboard facebook
goolge