Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinTài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

12/04/2018 - 19:40

00-YSVN – Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông công ty cổ phần Chứng Khoán Yuanta việt nam

01. YSVN – Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị 2017 Bao cao hoat dong HDQT 2017

02. YSVN – Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát 2017

03. YSVN – Tờ trình báo cáo kiểm toán 2017

04. YSVN – Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát 2017 – 2018

05. YSVN – Tờ trình phân phôi lợi nhuận 2017

06. YSVN – Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2018 

07. YSVN – Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu

08. YSVN – Tờ trình sửa đổi điều lệ

Chia sẻ clipboard facebook
goolge