Loading

Chứng khoán sinh lời
ưu đãi ngập trời

Tập đoàn Tài chính Chứng khoán hàng đầu Châu Á

Ưu đãi lãi suất
Margin 6%

Thời gian hiệu lực từ ngày 18/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Phí giao dịch
Chứng khoán chỉ 0,1%

Thời gian hiệu lực từ ngày 22/02/2021 đến ngày 31/12/2021

Ký quỹ phái sinh
chỉ 13%

Hoàn lãi suất
Margin 100%

Giao dịch dài lâu, lợi nhuận đậm sâu
Ưu đãi lãi suất Margin 6%
Phí giao dịch chỉ 0,1%
Ký quỹ phái sinh chỉ 13%
Hoàn lãi suất Margin 100%