Flower

Hướng dẫn nghiệp vụ lưu ký

Hướng dẫn nghiệp vụ lưu ký

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Hướng Dẫn Giao Dịch

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn nghiệp vụ lưu ký

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ

Để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Quý khách mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại YSVN (nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán).

Bước 2: Quý khách có thể đến trực tiếp các chi nhánh của YSVN, cung cấp bản gốc CMND/CCCD hoặc tự hoàn thiện hồ sơ, gửi về YSVN để thực hiện lưu ký chứng khoán.

Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm:

 • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
 • CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức.
 • Phiếu gửi chứng khoán: 02 bản.

Bước 3: Nhân viên YSVN kiểm tra thông tin trên sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và thực hiện lưu ký tại Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) sau đó hoàn thiện hồ sơ và gửi lên VSD.

 

HƯỚNG DẪN RÚT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Để thực hiện rút lưu ký chứng khoán tại YSVN, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Quý khách đến trực tiếp các chi nhánh của YSVN, cung cấp bản gốc CMND/CCCD để thực hiện yêu cầu rút lưu ký chứng khoán.

Trường hợp khách hàng là tổ chức, khách hàng có thể hoàn thiện hồ sơ và gửi về YSVN để thực hiện rút chứng khoán.

Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

 • Phiếu rút chứng khoán của KH: 02 bản.

Lưu ý: KH phải hoàn tất các khoản nợ và phí tại YSVN trước khi rút hết chứng khoán.

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện rút lưu ký chứng khoán theo yêu cầu của Quý khách tại VSD.

 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Để chuyển khoản chứng khoán tại YSVN, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Quý khách đến đến trực tiếp các chi nhánh của YSVN, cung cấp bản gốc CMND/CCCD để thực hiện chuyển khoản chứng khoán.

 • Trường hợp khách hàng là tổ chức, khách hàng có thể hoàn thiện hồ sơ và gửi về YSVN để thực hiện chuyển khoản chứng khoán.

Hồ sơ thực hiện chuyển khoản chứng khoán:

 • Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán đối với trường hợp chuyển khoản toàn bộ chứng khoán: 02 bản.
 • Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán đối với trường hợp chuyển khoản một phần chứng khoán và quyền hoặc một phần chứng khoán: 02 bản.
 • Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký đối với trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản: 03 bản.

Lưu ý: KH phải hoàn tất các khoản nợ và phí tại YSVN trước khi chuyển khoản hết chứng khoán.

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện chuyển khoản theo yêu cầu của Quý khách.

 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Để chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại YSVN, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng là bên chuyển nhượng đến trực tiếp các chi nhánh của YSVN và cung cấp bản gốc CMND/CCCD để thực hiện chuyển nhượng.

Trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức thì có thể hoàn thiện hồ sơ và gửi về YSVN để thực hiện chuyển nhượng chứng khoán.

Hồ sơ thực hiện Chuyển quyền sở hữu chứng khoán:

 • Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán: 03 bản.
 • CMND/CCCD/GCNĐKKD của cả bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đóng dấu treo của YSVN.

Lưu ý: YSVN chỉ thực hiện hồ sơ khi khách hàng là bên chuyển nhượng có chứng khoán lưu ký tại YSVN.

Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán cần có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng có thể ký hồ sơ từ xa mà không cần đến trực tiếp tại các chi nhánh của YSVN.

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện chuyển quyền sở hữu theo yêu cầu của Quý khách.

 

HƯỚNG DẪN TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Để tất toán tài khoản chứng khoán tại YSVN, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: KH đến trực tiếp tại chi nhánh của YSVN và cung cấp bản gốc CMND/CCCD để thực hiện tất toán.

Trường hợp KH là tổ chức, KH có thể hoàn thiện hồ sơ và gửi về YSVN để thực hiện tất toán tài khoản chứng khoán.

Hồ sơ thực hiện tất toán tài khoản:

 • Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký của KH: 03 bản.

Lưu ý: KH phải hoàn tất các khoản nợ và phí tại YSVN trước khi thực hiện tất toán tài khoản.

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện tất toán tài khoản theo yêu cầu của Quý khách.

 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Để thực hiện chuyển nhượng quyền mua hoặc thực hiện quyền mua, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

1. Chuyển nhượng quyền

Bước 1: KH đến trực tiếp tại chi nhánh của YSVN và cung cấp bản gốc CMND/CCCD để thực hiện tất toán.

Trường hợp KH là tổ chức, KH có thể hoàn thiện hồ sơ và gửi về YSVN để thực hiện chuyển nhượng quyền mua.

Hồ sơ thực hiện chuyển nhượng quyền mua:

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của KH: 03 liên.

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu của Quý khách tại VSD.

Lưu ý: Giấy đề nghị nhượng quyền mua chứng khoán cần có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng có thể ký hồ sơ từ xa mà không cần đến trực tiếp tại các chi nhánh của YSVN.

2. Đăng ký mua quyền

Bước 1: Quý khách hàng đăng ký mua quyền qua các phương thức sau:

Lưu ý: Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách phải đủ số dư tiền để đăng ký mua quyền mua tương ứng. hoặc đăng ký bằng sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ, KH cần email đến hòm thư: customer.service@yuanta.com.vn

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu của Quý khách tại VSD.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận có hiệu lực đăng ký mua từ VSD, YSVN sẽ hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của Quý khách vào tài khoản KH theo ngày thông báo của VSD.

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ

1. Quy định về việc thu mua cổ phiếu lô lẻ

 • YSVN thực hiện thu mua cổ phiếu lẻ cho KH theo định kỳ hàng quý.
 • Danh mục cổ phiếu lô lẻ: cổ phiếu sàn HOSE, danh mục công bố hằng quý và thay đổi theo từng thời kỳ.
 • Thời gian thực hiện mua lô lẻ:
 • Thời gian tiếp nhận mua lô lẻ của KH: Từ ngày 06 tháng đầu mỗi quý (tháng 01, 04, 07, 10) đến ngày 20 của tháng cuối quý (tháng 03, 06, 09, 12).
 • Thời gian thực hiện mua lô lẻ của YSVN: Từ ngày 21 của tháng cuối quý (tháng 03, 06, 09, 12).
 • Giá mua lô lẻ: 60% giá sàn ngày 21 (hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 21 là ngày nghỉ/ lễ) của tháng cuối quý .

Lưu ý: Danh mục công bố là danh mục dự kiến. YSVN sẽ căn cứ trên tính hình thực tế và quyết định danh mục khi xác nhận mua lô lẻ cho KH.

2. Cách thực hiện:

Bước 1: Quý khách hàng đăng ký bán lô lẻ bằng 1 trong các cách sau:

Phiếu lệnh bán lô lẻ: 01 bản photo đóng dấu treo

Bước 2: Nhân viên YSVN tiếp nhận và thực hiện thu mua lô lẻ theo quy định và yêu cầu của KH.

 

DANH SÁCH MẪU BIỂU

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam