Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Chính sách Phí và Ký quỹ Giao dịch

Áp dụng từ ngày 30/03/2020

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

1. Phí giao dịch

Phí giao dịch là khoản phí mà YSVN thu của khách hàng khi thực hiện giao dịch thành công tại YSVN, phí này không bao gồm các khoản phí, thuế khác mà khách hàng phải trả theo quy định của Pháp luật.

Phí Giao dịch Mở/Đóng vị thế Phí Đáo hạn hợp đồng
Số lượng hợp đồng Phí giao dịch/ hợp đồng 0 đồng
Từ 1 đến < 50 3.000 đ
>= 50 2.000 đ

Chú ý: Tổng số lượng hợp đồng tính trên số lượng hợp đồng trong 01 ngày giao dịch.

2. Ký quỹ ban đầu (IM)

Nhóm khách hàng Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) Các ngưỡng cảnh báo
(Khi một trong hai Tỷ lệ sử dụng Tài sản Ký quỹ/Tài khoản giao dịch đạt ngưỡng)
Mức độ 1 (An toàn) Mức độ 2 (Gọi bổ sung) Mức độ 3 (Xử lý)
Trong nước 13% 80% 90% 95%
Nước ngoài 14% 70% 80% 90%

Chú ý:

  • Khách hàng chưa được xác thực: Chưa được mở tài khoản phái sinh.
  • Khách hàng mở tài khoản phái sinh và được xác thực một phần: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) là 14%.

3. Giới hạn vị thế

Loại Khách hàng Giới hạn vị thế (hợp đồng)
Cá nhân 5.000
Tổ chức 10.000
Nhà đầu tư chuyên nghiệp 20.000

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam