Flower
 • VN-Index

  1109.54

  1.23 (+0.11%)
 • HNX-Index

  230.33

  1.61 (+0.7%)
 • UPCOM-Index

  84.56

  0.13 (+0.15%)
 • VN30-Index

  1105.68

  3.36 (+0.3%)
 • VNDiamond

  1644.3

  -1.24 (-0.08%)
 • VNFinlead

  1730.9

  -2.59 (-0.15%)
 • VNMidcap

  1458.07

  8.85 (+0.61%)
 • VNSmallcap

  1333.4

  15.37 (+1.17%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2008 - 00:00

Thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGDHCM-BĐG Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Các Đại Lý

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP.HCM

Theo Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/02/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và công văn số 03/BTC-TCDN ngày 02/01/2008 của Bộ Tài Chính đề nghị Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại giá trị doanh nghiệp. Ban tổ chức đấu giá SGDCK TP.HCM xin thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/01/2008 để Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị tư vấn tiến hành rà soát lại giá trị doanh nghiệp.
Thời gian đấu giá mới sẽ được thông báo sau khi hoàn tất việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các Đại lý để rút lại tiền cọc.

BĐG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÁI ĐẮC LIỆT