Cơ hội tìm kiếm cổ phiếu từ Nghị định 140 | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcCơ hội tìm kiếm cổ phiếu từ Nghị định 140

Phân tích & Nghiên cứu

Cơ hội tìm kiếm cổ phiếu từ Nghị định 140

07/04/2021 - 16:37

NỘI DUNG CHÍNH

  • Dựa trên NĐ 140/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2020, hiệu lực từ ngày ban hành, liên quan tới các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước. Theo đó các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi chia lãi cho các bên góp vốn, bù đắp khoản lỗ của các năm trước, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) thì phần lợi nhuận còn lại sẽ thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
  • Dựa trên dữ liệu của hơn 1,700 doanh nghiệp niêm yết, có khoảng 333 doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% và có khả năng sẽ chi trả cổ tức theo Nghị định 140.
  • Chúng tôi loại bỏ nhiều doanh nghiệp có thanh khoản thấp và một số yếu tố cơ bản không hấp dẫn cho nên thị trường có khoảng 27 doanh nghiệp có mức thanh khoản cao, một số yếu tố cơ bản tốt và lợi suất cổ tức/giá cổ phiếu hấp dẫn (lợi suất cổ tức cao hơn 8%).

Xem chi tiết tại: Cơ hội đầu tư cổ phiếu trả cổ tức

Chia sẻ: