Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018 | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018

Tin Tức & Sự Kiện

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018

20/08/2018 - 16:26

Công bố thông tin về các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018:

Nghị quyết số 07/2018/NQĐHĐCĐ

  • Thông qua Báo cáo về việc vay 20 triệu đô la Mỹ từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Ltd (YSAF).

Nghị quyết số 08/2018/NQĐHĐCĐ

  • Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Wang Hsiang Fan; bầu bổ sung bà Chien Wei Ching vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/08/2018;
  • Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là ông Chang Ling Lan; và sẽ bầu thành viên BKS bổ sung vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường gần nhất.

Tải về:

Chia sẻ: