Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpBÁO CÁO LẦN ĐẦU: ACB — NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN TRONG GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN

BÁO CÁO LẦN ĐẦU: ACB — NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN TRONG GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN

25/08/2020 - 15:26

BÁO CÁO LN ĐU: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) 

NƠI TRÚ N AN TOÀN TRONG GIAI ĐON KHÓ KHĂN 

Chuyên viên phân tích (Ngân hàng): Trn Văn Tánh  

Tiêu đim 

Chuyn sàn niêm yết sang HoSE. ACB có kế hoch chuyn niêm yết sang HoSE trong năm 2020E. Nếu điu này xy ra, s có nhiu kh năng c phiếu ca ACB được đưa vào các r ch s chính vi t trng tương đi cao. T trng ca ACB có th lên ti 4% trong r ch s VN30, 10% trong VN Diamond và 12% trong VN FinLead. Vì vy, vic chuyn sàn s thúc đy thanh khon giao dch ca ACB. 

Phí tr trước tim năng ước khong 2-3 nghìn t đng t tha thun bancassurance đc quyn. Khác vi nhiu ngân hàng khác, ACB vn chưa ký tha thun đc quyn phân phi bo him. Chúng tôi cho rng ACB s đt được tha thun trong năm 2020 hoc đu năm 2021. Chúng tôi không đưa khon phí tr trước d kiến vào mô hình ca chúng tôi do chưa có thông tin chi tiết v tha thun banca đc quyn, nhưng điu này phn ánh tim năng tăng trưởng so vi d báo thu nhp hin ti ca chúng tôi (và ca các bên). 

Cht lượng tài sn vng mnh. T l n xu (NPL) 0,68% ca ACB ti thi đim Q2/20 là mc thp nht gia các ngân hàng được niêm yết và t l bao ph n xu (LLR) là 144%, cao th hai trong s các ngân hàng. T l an toàn vn CAR ca ACB (theo Basel II) là 11,0% ti thi đim 1Q20, cao hơn nhiu so vi mc yêu cu ti thiu là 8,0%. 

D báo ca Yuanta so vi các bên khác. D báo li nhun năm 2020E ca chúng tôi v cơ bn tương đng vi d báo các bên, nhưng d báo li nhun ca chúng tôi cho năm 2021E cao hơn 17% so vi bên. Mc dù li nhun ca tt c các ngân hàng đang chu áp lc, chúng tôi k vng ACB vi cht lượng tài sn cao và ngun vn vng chc s tăng trưởng vượt tri hơn các ngân hàng cùng ngành. 

Đnh giá hp dn Khuyến ngh MUA ln đâu. C phiếu ACB đang giao dch mc P/BV 1,2x vi ROE d báo mc 19% trong năm 2020E. Chúng tôi tin rng ACB xng đáng được đánh giá cao so vi các ngân hàng cùng ngành nh li thế v cht lượng tài sn. Giá mc tiêu 25.690 đng tương đương mc sinh li 12 tháng là 24% và chúng tôi cho rng c phiếu này vn cho mc sinh li hp dn ngay c khi bao gm mc phí chênh lch khong 7-9% đi vi nhà đu tư nước ngoài (do hết room ngoi).

Xem chi tiết tại: ACB_Initiation_Aug_2020 (Trans ver)

Chia sẻ